INICI > CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

 

El pagament de la reserva de lloguer suposa l’acceptació de totes i cada una de les següents condicions:

 

Únicament seran vàlides les condicions comercials generals establertes en aquest contracte de lloguer i no s’admetran aquelles que difereixin d’aquestes.

 

1. La RESERVA:

La reserva del vehicle suposa el prèvi pagament del total del lloguer. En cas que el l’arrendatari sol·liciti l’anul·lació de la reserva se li aplicaran les següents penalitzacions sobre el pagament de la reserva (sense la fiança):

  • Anul·lació abans de 15 dies des de l’inici de la data del lloguer: gratuït.
  • Anul·lació amb menys de 14 dies per l’inici del lloguer: penalització del 5%.
  • Anul·lació el mateix dia de l’inici del lloguer: penalització del 50%.

 

2. El PAGAMENT:

La totalitat de l’import del lloguer contractat haurà de ser abonat abans de l’entrega del vehicle.

 

3. FIANÇA:

La fiança serà de 600 € via Bizum o transferència bancària en el moment d’entrega del vehicle, per garantir el bon ús i correcta devolució del vehicle. Serà retornada un cop s’hagi comprovat que no hi hagi desperfectes en un termini màxim de 48h.

 

4. DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA:

La devolució de la fiança es farà efectiva durant les 48 hores laborables següents al retorn del vehicle. Qualsevol desperfecte o absència d’algun objecte en el moment de la devolució, o si aquest no ha estat retornat en bones condicions de neteja, permetrà a l’arrendador deduir de la fiança l’import d’aquests desperfectes o absències.

 

En cas de no ser possible la valoració dels danys de forma immediata l’arrendador disposarà de 30 dies per la devolució, en el seu cas, de l’import restant, havent restat d’aquesta el cost de la reparació dels desperfectes causats.

 

En cas que els desperfectes hagin estat ocasionats per culpa d’un ús incorrecte, fruit del vandalisme, o per haver consumit begudes alcohòliques o drogues, l’import de la penalització pot arribar a ser superior a l’import de la fiança.

 

5. SANCIONS:

L’import de tota classe de sancions, multes, penes o costes judicials i extrajudicials derivats de qualsevol infracció de tràfic (sigui administrativa, penal o de qualsevol altra classe) que vagin dirigits contra el vehicle durant el temps de vigència d´aquest contracte seran assumits pel client, l’arrendatari.

 

L’arrendador identificarà el conductor i la sanció serà enviada a la direcció facilitada. L’arrendatari haurà de pagar aquesta sanció. En cas que la direcció facilitada sigui incorrecta o que la carta sigui retornada per qualsevol motiu, l’arrendador podrà cobrar l´import de la multa (o qualsevol altre cobrament comentat amb anterioritat) a travès de la forma de pagament facilitada en el moment de la reserva i lloguer del vehicle.

 

6. EDAT MÍNIMA:

L’edat mínima per conduir el vehicle de lloguer serà de 26 anys per a tots els conductors del vehicle, a més hauran de tenir en possessió el carnet de conduir de tipus B amb vigència i 5 anys d’antiguitat o en el permís nacional equivalent a aquest. En cas de no ésser resident de la UE s’haurà d’estar en possessió del permís internacional.

 

Si en el moment de l´entrega del vehicle, el client no disposa del permís de conduir apte, o la documentació presentada es falsa o inexacta, es considerarà a tots els efectes que el client no ha acudit a recollir el vehicle, amb el qual se li aplicaran les condicions de rescissió de la reserva vinculant per part del client (punt 1.) amb la penalització del 50% del total del preu de la reserva.

 

7. INDEMNITZACIONS:

L’arrendatari no podrà exigir cap mena d´indemnització, si per motius de força major o per causes fortuïtes (una avaria o un sinistre no reparable per la data prevista d’entrega), el vehicle no és pogués entregar el dia acordat.

 

Si no es pot portar a terme el lloguer en la data acordada, l’arrendatari podrà canviar la seva reserva per unes altres dates, sempre que hi hagi disponibilitat, però no podrà exigir cap indemnització.

 

Si l’arrendatari ha fet algun pagament, se li retornarà l’import.

 

En cas que l´arrendatari, per decisió unilateral, comenci amb retard o finalitzi anticipadament el lloguer, no tindrà dret a cap mena de reemborsament.

 

8. PRÒRROGUES:

Si el client desitja allargar el seu lloguer, haurà de sol·licitar-ho a l’arrendador a través de qualsevol de les vies de contacte. La confirmació de la pròrroga estarà subjecte a la disponibilitat del vehicle. Els retards en l´entrega no autoritzats, ni causats per força major, seran penalitzats amb el pagament d’un dia més.

 

L’arrendador es reserva el dret d´obtenir la devolució del vehicle en qualsevol moment durant la vigència del contracte si la seva utilització no és la correcta segons les condicions generals presents en aquest acord.

 

9. ENTREGA I DEVOLUCIÓ:

L’entrega i la devolució del vehicle es realitzarà al lloc i a l’hora pactades previament entre arrendador i arrendatari.

 

L’arrendatari està obligat a seguir les instruccions de conducció i d’ús de la camper que li proporcionarà l’arrendador.

 

Durant la devolució del vehicle l’arrendatari està obligat a realitzar una revisió final del vehicle juntament amb l’arrendador i a firmar el document de devolució del vehicle.

 

Els desperfectes que no constin en contracte i que es detectin en el moment de la devolució del vehicle aniran a càrrec de l’arrendatari i seran descomptats de la fiança, tal com es recull al punt 4.

 

En cas que es detecti algun desperfecte en les següents 48 h posteriors a la devolució l’arrendador ho notificarà a l’arrendatari per gestionar l’abonament dels desperfectes.

 

El vehicle és podrà recollir a partir de les 14h i retornar abans de les 12h. Si es vol ampliar el viatge s´haurà de consultar la disponibilitat amb l’arrendador i assumir-ne el cost extra.

 

La no presentació de l’arrendatari en el lloc i hora convinguts per l’inici del lloguer tindrà com consideració de rescissió unilateral del contracte i la reserva, amb la penalització del 50% del valor del lloguer contracte, la no presentació facultarà a l´arrendador a disposar del vehicle reservat no tenint l’arrendatari dret a cap mena d’indemnització o compensació.

 

10. ESTAT DE DEVOLUCIÓ:

El vehicle es retornarà net (interior i exterior) i amb els dipòsits d’aigües negres, aigües grises i aigua potable buidats. En cas contrari es cobrarà un suplement entre 50€ per la neteja de la camper i un suplement de 120€ pel buidatge de les aigües negres i grises.

 

El vehicle s’ha d’entregar amb el dipòsit de combustible tal com s’ha trobat en el moment de l’entrega per això abans de l’entrega es comprovarà el nivell del dipòsit i els quilòmetres. En cas que l’arrendatari retorni el vehicle amb el dipòsit més baix que en el moment de l’entrega se li cobrarà la diferència. Si el quilometratge supera als inclosos (200km per dia de lloguer) es cobraran 0,10€ per quilòmetre superat.

 

Aniran a càrrec de l’arrendatari totes les despeses de carburant i manteniment (com la punxada d’un pneumàtic) que hi hagi durant el període de lloguer del vehicle. En cas que s’hagi de comprar una bombona de gas per la finalització d’aquesta, l’import serà retornat a l’arrendatari sempre i quan entregui tiquet/factura on s’especifíqui la compra de la bombona i tota la informació del seu pagament.

 

11. PROHIBICIONS, OBLIGACIONS I PROTECCIÓ:

L’arrendatari reconeix que rep el vehicle en perfectes condicions mecàniques, proveït de la documentació necessària o amb les eines, pneumàtics i accessoris adequats, i es compromet a conservar-lo en bon estat, així com a respectar el codi de circulació.

 

En cas de qualsevol avaria, dels elements de l´autocaravana, l´arrendatari haurà de comunicar-lo immediatament a l´arrendador, preferentment amb fotos i/o vídeos, de qui rebrà les instruccions oportunes per la seva reparació.

 

Per les operacions de manteniment o reparació d´avaries, l´arrendatari haurà de sol·licitar l’autorització del pressupost a l’arrendador. El valor de l´esmentada reparació o manteniment, si escau, l’hi serà reemborsat a l’arrendatari en el moment de la devolució del vehicle, prèvia presentació de la factura emesa a nom de l’arrendador, les dades del qual figuren a l´encapçalament d´aquest contracte.

 

L’arrendatari es compromet a no permetre que el vehicle sigui conduït per altres persones que no siguin ell mateix, o que no estiguin autoritzades segons el contracte.

 

No es podrà transportar més passatgers dels especificats en la documentació del vehicle.

 

No es pot re-llogar o transportar persones amb finalitats comercials i/o qualsevol altre ús que no estigui especificat en contracte. Tampoc es pot cedir l’ús del vehicle a terceres persones a títol gratuït o lucratiu.

 

No es pot transportar qualsevol tipus de mercaderia prohibida, drogues, productes tòxics, mercaderies inflamables o explosives.

 

Queda prohibit conduir el vehicle sota els efectes de l’alcohol, drogues, fatiga o sota l´ús de medicaments.

 

Queda prohibit, transitar fora de la xarxa viaria o en qualsevol terreny no adequat, també participar en proves esportives, de resistència, carreres o d´altres activitats que el poguessin danyar.

 

Queda prohibit, viatjar a qualsevol país fora de la UE o amb conflictes bèl·lics.

 

L’arrendatari es fa responsable de tenir el vehicle adequadament estacionat, i custodiat quan no l’estigui utilitzant.

 

L’arrendatari haurà de respectar la normativa en cada municipi o ciutat i no podrà estacionar ni aparcar la camper fora de zones autoritzades, sinó la sanció l’haurà d’assumir l’arrendatari.

 

Queda prohibit variar qualsevol característica tècnica del vehicle, (claus, panys, equipament…) així com modificar el seu aspecte interior i/o exterior. En cas d´infracció l´arrendatari es farà càrrec de totes les despeses.

 

La pèrdua de les claus suposarà un cost fix de 200 € i la pèrduda de la documentació del vehicle un cost fix de 500 €.

 

Queda totalment prohibit fumar o encendre espelmes a l´interior del vehicle.

 

12. COMPORTAMENT EN CAS D´ACCIDENT:

En cas d’accident, robatori, incendi, danys causats per animals de caça o qualsevol altra incidència, l’arrendatari haurà d’informar-ho immediatament a l’arrendador i si escau també a la policia.

 

En cas d’accident l’arrendatari haurà d’obtenir totes les dades de la part contrària i dels testimonis, que juntament amb els detalls de l’accident remetrà a l’arrendador.

 

Ha de notificar immediatament l’accident a les autoritats si existeix culpabilitat de la part contrària. No ha d’abandonar el vehicle sense prendre les correctes mesures per protegir-lo i salvaguardar-lo.

 

En cas de furt del vehicle, es denunciarà a les autoritats pertinents immediatament, comunicant-lo i remetent una còpia de la denúncia a l’arrendador de manera immediata, juntament amb les claus del vehicle, quedant sense efecte en cas contrari les assegurances i cobertures.

 

En cas d´incompliment per part de l’arrendatari d´alguna d´aquestes mesures, si son d´aplicació, l’arrendador podrà reclamar a l´arrendatari els danys i perjudicis ocasionats per la negligència d’aquest.

 

13. RESPONSABILITATS DE L’ARRENDADOR

L’Arrendador entregarà el vehicle en perfecte estat, havent realitzat totes les verificacions i manteniments per al seu bon funcionament.

 

Si per causes de força major o motius aliens a l’arrendador no es pogués entregar el vehicle en la data acordada, això no donarà dret a cap indemnització a favor de l’arrendatari, llevat la devolució de la quantitat pagada en concepte de lloguer.

 

14. ALTRES:

El vehicle objecte d’aquest contracte es troba assegurat, segons la llei dins la comunitat econòmica europea, amb una franquícia de 600 € per cobrir exclusivament accidents en l´exterior del vehicle, no contemplant-se el mal ús d’aquest.

 

En cas de resultar algun sinistre durant la vigència del contracte de lloguer, l´arrendatari suportarà l’esmentat import, que des d’ara autoritza a què pugui ser compensat en el seu cas amb la fiança constituïda.

 

Seran a compte exclusiu de l’arrendatari les responsabilitats civils que derivin de fets o circumstàncies no contemplades com incloses a la pòlissa. L’arrendatari accepta els termes i condicions de la pòlissa de l´assegurança del vehicle.